مطالب مرتبط:

شناسنامه افغان یا هویت دزدیده شده؟

دولت فاشیستی قبیله ای افغانستان با تحمیل هویت بدنام "افغان" بر اکثریت شهروندان شریف این سرزمین در واق...

مطالب اخیر