مطالب مرتبط:

چهارمین نشست ملی آب در کابل برگزار شد

آقای عثمانی افزود، در حالی است که وابسته گی به منابع آب در جهان و افغانستان گسترش می یابد، چهارمین نشست ملی آب ...

مطالب اخیر