مطالب مرتبط:

آب آبروی ما است و حفظ این آبرو هدف ملی ما است

چهارمین کنفرانس ملی آب در کابل، از طرف وزارت انرژی و آب برگزار شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، اشرف...

مطالب اخیر