مطالب مرتبط:

همسایه ها از ساخت بندهای آب در افغانستان نگران نباشند

رییس جمهوری غنی می گوید که کشورهای همسایه نباید از ساخت بندهای آب در کشور نگران باشند و باید در این زمینه با اف...

مطالب اخیر