مطالب مرتبط:

کشته شدن چند مقام بلند پایه طالبان در قندوز

ولسوال خودخوانده طالبان، قاری مظلوم معاون والی خودخوانده طالبان، فاروقی از مسئولین نظامی طالبان و قاری هجران یک...

مطالب اخیر