مطالب مرتبط:

رای زنی ها در مورد استفاده از تکنالوژی جدید در انتخابات

رییس جمهور با رییس اجرایی و شماری از مقام‌های دیگر با مارک براون، مسؤول کمپنی تکنالوژی معلوماتی در مورد چگونه‌گی استفاده از تنکالوژی در انتخابات رای‌زنی کردند.

مطالب اخیر