مطالب مرتبط:

چالش های امنیتی و ضرورت بازنگری در بخش امنیت

سر مقاله: دو روز پيش حکومت تغييرات مهمي در رهبري پليس کابل و تعدادي از ولايات انجام داد. در ميان اين تغييرات، ت...

مطالب اخیر