مطالب مرتبط:

افغانستان: دسترسی روستاییان به آب آشامیدنی تا ۴ سال به ۸۰ درصد می‌رسد

حکومت افغانستان وعده داده است که تا ۴ سال آینده دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی بهداشتی افزایش یافته و به ۷۶...

مطالب اخیر