مطالب مرتبط:

بامیان در بهار 96 به طالبان سپرده می شود

معامله ای برای تغییر جغرافیای جنگ از دند غوری به تاله و برفک صورت گرفته و گفته می شود مولوی لعل والی طالبان با ...

مطالب اخیر