مطالب مرتبط:

قرارداد ایجاد شهرک اقتصادی باریک آب امضا شد

قراردادهای ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب ولسوالی بگرام در حضور رئیس جمهور غنی به امضا رسید

مطالب اخیر