مطالب مرتبط:

قراردادهای ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب در حضورداشت رئیس جمهور غنی به امضا رسید

مطالب اخیر