مطالب مرتبط:

هدف از تغییر در پست‌های وزارت داخله چیست؟

هدف از تغییرات در برخی پست‌های وزارت داخله افغانستان چیست؟ درگزارشی آمده است، تغییر و تبدیل در بست‌های وزارت دا...

مطالب اخیر