مطالب مرتبط:

تقرری هایی بر اساس روابط تیمی (عکس)

اکثریت مطلق آمرین حوزه‌های پولیس بر اساس روابط تیمی، شخصی یا رشوه تعیین می‌شوند. رییس تحقیقات جنایی کابل بر اسا...

مطالب اخیر