مطالب مرتبط:

بزرگترین قرآن زرباف جهان

ماهر الحاضری خطاط سوری پیشنهاد اغوا کننده دریافت دو میلیون دالر امریکا در ازای فروش بزرگترین نسخه زربافی شده از قرآن مجید را رد کرد

مطالب اخیر