مطالب مرتبط:

بزرگترین شبکه آبرسانی کشور در شهر زرنج ایجاد می شود

مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند شبکه آبرسانی شهر زرنج، بزرگترین شبکه آبرسانی در افغانستان ...

مطالب اخیر