مطالب مرتبط:

دستآوردهای سفر وزیر شهرسازی و مسکن به ولایات غور، بادغیس و نمیروز

سخنگوی وزارت امور شهر سازی و مسکن از انجام پروزه های ساختمانی و ایجادمسکن مناسب بر ای شهروندان ولایات غور، بادغ...

مطالب اخیر