مطالب مرتبط:

تحقیقات و بررسی، پیرامون چگونگی وقوع حمله انتحاری روز چهار شنبه کابل، آغازگردیده

مطالب اخیر