مطالب مرتبط:

برای ۵۰۰ نفر از منسوبین پولیس ملی زمینهٔ آموزش را فراهم می‌کنیم

انستیتوت علوم صحی حیات بلخ به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی زمینهٔ آموزش و تحصیل برای ۵۰۰ نفر از منسوبی...

مطالب اخیر