مطالب مرتبط:

مشکل عمده فرهنگ غربی و شرقی ، استعمار و چپاول گری نهادینه شده در فرهنگ آنان است

مسئول بخش طلاب مرکز تبیان بلخ تصریح کرد: ما با نام غرب و شرق صرفا به خاطر اینکه انها مغربی یا مشرقی هستند مخالف...

مطالب اخیر