مطالب مرتبط:

طالبان به والی کندز پیشنهاد همکاری دادند

گروهی از همه تندرو تر، در ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی و چا...

مطالب اخیر