مطالب مرتبط:

لیوال: اراده سیاسی مردم قبایل آنطرف دیورند جهت سرنوشت شان مهم است

وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان می گوید، حکومت به همه تصامیم مردم قبایلی اطرف خط دیورند که به نفع آنان تم...

مطالب اخیر