مطالب مرتبط:

جان مککین خواهان توجه اضطراری اداره ترمپ به اوضاع افغانستان شد

در یک زمانی که نا امنی ها در افغانستان در مقایسه با سال های گذشته بیشتر شده، رئیس کمیته خدمات نظامی در مجلس سنا...

مطالب اخیر