مطالب مرتبط:

خط دیورند اساس و محور اختلافات افغانستان و پاکستان

سر مقاله: افغانستان و پاکستان دو کشور همسايه و در عين حال داراي مرزهاي طولاني و مشترکات تاريخي، فرهنگي و اقتصاد...

مطالب اخیر