مطالب مرتبط:

تذکره الکترونیکی، ضرورت افغانستان امروز

مقاله: در جلسه روز پنجشنبه، 12 حوت 1395 کابينه دولت افغانستان، طرح تعديل قانون ثبت احوال نفوس که قبلا در کميته ...

مطالب اخیر