مطالب مرتبط:

نهادهای جامعه مدنی را به مارکت تبدیل کرده اند

بحث آمدن حکمتیار طوری در نهادهای مدنی مطرح شد که چند جنگ سالار در داخل حکومت افغانستان هست و اگر حکمتیار هم بیا...

مطالب اخیر