مطالب مرتبط:

مشاور امنیت ملی امریکا طی تماس تیلفونی با رئیس جمهور غنی، صحبت کرد

مطالب اخیر