مطالب مرتبط:

بدون حاکمیت عدل؛ جوامع بشری به سعادت دست نخواهند یافت

دین اسلام بیش از هر دین دیگر به رعایت عدل و انصاف دستور داده است.

مطالب اخیر