مطالب مرتبط:

بکار بردن واژه “افغان” دردی را دوا نمی کند

وقتی در ابتدای تذکره می نویسند "جمهوری اسلامی افغانستان" چه نیازی به مطرح کردن قومیت است؟! وقتی ما از...

مطالب اخیر