مطالب مرتبط:

چند نكته به گل نبی احمد زي

1. جنبش روشنايي را ممكن خيلي از ماها مثلي گل نبي احمد زي خوش مان نيايد، اما به هيج عنوان حق توهين نداريم. 2. جن...

مطالب اخیر