مطالب مرتبط:

بررسی اوضاع امنیتی کشور در جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح

  جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهوری اشرف غنی ، بعد از ظهر روز گذشته اوضاع عمومی امنیتی کشور...

مطالب اخیر