مطالب مرتبط:

اگر صلحی در افغانستان نباشد، صلحی در پاکستان وجود نخواهد داشت

پاکستان یک انتخاب دارد: یا با دولت کابل و سایر همسایگان افغانستان جهت تقویت بنیادهای صلح و ثبات این کشور چندپار...

مطالب اخیر