مطالب مرتبط:

نقض قانون توسط شخص اول كشور

نقض قانون توسط شخص اول كشور، پيامدهاى ناميمون و ويرانگر در پى دارد. تعديل قوانين فقط از صلاحيت هاى شوراى ملى مي...

مطالب اخیر