مطالب مرتبط:

نشستی چون تماس، فایده ای برای افغانستان ندارد

بیستمین نشست گروه بین المللی تماس، با حضور نمایندگان پنجاه کشور، به سازمان بین المللی در عربستان سعودی برگزار ش...

مطالب اخیر