مطالب مرتبط:

غنی و کابینه اش به قانون اساسی احترام بگذارند

در مورد اقدام آقای غنی و کابینه وی دایر بر تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس 1. غنی و کابینه اش باید به قانون...

مطالب اخیر