مطالب مرتبط:

ارگ: توزیع تذکره‌های برقی آغاز و کلمه قوم، دین و ملیت در آن ذکر می‌شود

حکومت افغانستان می گوید که کلمه دین، قوم و ملیت در تذکره های برقی درج خواهد شد. پس از مدت ها جنجال بر سر توزیع ...

مطالب اخیر