مطالب مرتبط:

۵۰ ولسوالی افغانستان یا ولسوال ندارد یا توسط سرپرستان اداره می‌شوند

اداره ارگان های محل افغانستان تائید می کند که پنجاه ولسوالی در این کشور ولسوال نداشته، یا توسط سرپرستان اداره م...

مطالب اخیر