مطالب مرتبط:

شبکه‌های اجتماعی و بازار گرم سياست در افغانستان

سیاست‌مداران افغان با گذشت هر روز، در كنار جوانان، از فعالترین کاربران شبكه‌های اجتماعی در جامعه افغانستان به ش...

مطالب اخیر