مطالب مرتبط:

مکاتب دولتی از کیفیت پایین برخوردار اند

نبود اراده ملی برای تربیه فرزندان کشور سبب شده تا مکاتب دولتی از کیفیت پائین برخوردار باشد.

مطالب اخیر