مطالب مرتبط:

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

(Visited 14 times, 1 visits today)

مطالب اخیر