مطالب مرتبط:

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

مطالب اخیر