مطالب مرتبط:

ستراتیژی مدیریت تغییر و انکشاف ظرفیت مرکزاطلاعات و رسانه‌های حکومت معرفی گردید

کابل (پژواک،١٢ حوت ١٣٩٥):مشاورارشد رييس جمهورميگويد، حکومتی که به اساس آرای مردم تشکیل شده باید تمام نهاد های آ...

مطالب اخیر