مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی به منظور تداوی یکی از مجروحین معدن ولسوالی تاله و برفک، مساعدت نقدی کرد

مطالب اخیر