مطالب مرتبط:

نهادهای تحصیلی را سیاسی نسازید

بستن مکاتب افغان_ترک در جامعه فاجعه بار خواهد بود و اثرات این عمل مستبدانه از سوی رهبری حکومت وحدت ملی در سال ه...

مطالب اخیر