مطالب مرتبط:

چرا عملیات انتحاری پی در پی در کابل هنوزم اتفاق می افتد

به والله تحمل و حوصله مردم از اینقدر ظلم و کشتار انتحاری و انفجاری توسط ترورستان و جنایتکاران به آخرخط رسیده آخ...

مطالب اخیر