مطالب مرتبط:

افزایش عواید ملی کشور در سال جاری

پیام آفتاب: عواید مالی افغانستان در سال ۱۳۹۵ شمسی ۳۳ میلیارد افغانی افزایش یافته است.

مطالب اخیر