مطالب مرتبط:

شرکت مخابراتی روشن برندۀ جایزۀ یک میلیون( 100000 ) افغانی دور اول پیشکش “میلیونر روشن” را اعلان نمود

١٢ حوت، ١٣٩٥ (کابل، افغانستان): روشن، شرکت پیشتاز مخابراتی کشور، امروز برندۀ جایزۀ یک میلیون افغانی دور اول پیش...

مطالب اخیر