مطالب مرتبط:

دفن تاریخ

آیت الله پروانی از میان ما رفت و به ملکوت اعلی پیوست. وفات آیت الله پروانی واقعا یک ضایعه است اما نه صرفا از ای...

مطالب اخیر