مطالب مرتبط:

مرز اسلام قلعه مسدود شد

افغانستان مرز اسلام قلعه را به روی موترهای باری بست. خبرنگاران هرات گزارش می دهد که افغانستان از سه روز به اینس...

مطالب اخیر