مطالب مرتبط:

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی اشرف غنی توشیح شد

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شد. دوا خانه مینه پال معاون سخنگوی رئیس جم...

مطالب اخیر