مطالب مرتبط:

محاکمه یک مرد بازنشسته دنمارکی به اتهام دخیل بودن در تجاوز به بیش از 300 کودک

در دنمارک یک باز نشسته پدوفیلیا ۷۰ ساله که به جرم ۳۴۶ مورد تجاوز برکودکان متهم است محاکمه می شود.

مطالب اخیر