مطالب مرتبط:

آمریکا بدنبال افزایش ناامنی در افغانستان است

روز سه شنبه 10 حوت همین هفته گروه تماس با حضور داشت 50 کشور و نهادهای بین المللی نشستی را در عربستان سعودی برگز...

مطالب اخیر